دوشنبه, 28 مرداد 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت
صدور مجوز لایروبی قنات شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز چاه بجای قنات شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور مجوز تحویل سوخت و فرآورده های نفتی برای چاههای دیزلی شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز تغییر قدرت منصوبات شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
مجوز نصب منصوبات چاه-برای کلیه بخشهای مصرف(کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
صدور پروانه حفرچاه بجای چاه شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استقرار و ترخیص دستگاه حفاری شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفر گمانه آزمایشی شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
حفرچاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخشهای مصرف (کشاورزی-صنعت_شرب و سایر مصارف) شرکت آب منطقه ای یزد الکترونیک صدور مجوز بهره برداری از منابع آبی
استعلامات شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک استعلامات سازمانی
نظارت ، ارزیابی ، کنترل و مدیریت پیمانکاران شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک نظارت، ارزیابی و کنترل پیمانکاران
تهیه ، تدوین ، انتشار و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب به اشخاص حقیقی و حقوقی و ذینفعان صنعت آب شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک آمار و اطلاعات پایه منابع آب
خدمات آموزشی و ارزیابی طرح نجات آب ویژه دانش آموزان داناب شرکت آب منطقه ای یزد حضوری - الکترونیک طرح ملی دانش آموزی داناب
« 1 2 3 » صفحه: