چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

 

گزارش عملکرد بخش مطالعات آب های زیرزمینی در سال 1396

 

ردیف

عنوان فعالیت

تعداد در سال

1

اندازه گیری سطح آب چاه های مشاهده ای

5760

2

اندازه گیری آبدهی و ساعت کارکرد منابع آب انتخابی

1548

3

نمونه برداری از منابع انتخابی و انجام آزمایشات شیمیایی  کیفی

1249

4

تهیه هیدروگراف معرف دشت ها

26

5

تهیه کموگراف دشت ها

17

6

تهیه نمودار تخلیه منابع آب

18

7

تهیه گزارشات ممنوعیت دشت ها

4

8

تهیه گزارشات ادامه مطالعات دشت ها

20

9

درصد انجام عملیات صحرایی آماربرداری

29

10

حفاری چاه های مشاهده ای

6

11

ترازیابی چاه های مشاهده ای

-

12

حفاری چاه های اکتشافی

-

13

آزمایش پمپاژ چاه های اکتشافی

-

14

بستر سازی چشمه ها و قنوات انتخابی

-

15

خرید و نصب دیتالاگرهای درون چاهی

26

16

تعمیر و نگهداری چاه های مشاهده ای

2

17

واسنجی ادوات نوین

1

18

مطالعات ژئوفیزیک

-

19

مطالعات نیمه تفضیلی منابع آب زیرزمینی

2

20

 مطالعات خاص و موردی

2