پنجشنبه, 14 فروردین 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
عنوان سال 99
شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران واجد شرایط جهت سرمایه گذاری در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عملکرد وزارت نیرو-مخازن سد
عملکرد وزارت نیرو-سد
هر هفته الف ب ایران
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

 

لیست مجموع اعتبارات طرحهای عمرانی از سال 1368لغایت 1388

 

                                         ارقام به میلیون ریال

ردیف

سال گزارش

مجموع اعتبارات

مصوب

هزینه شده

1

1368

5/1602

1473

2

1369

1991

1859

3

1370

3935

3678

4

1371

4169

3215

5

1372

9920

9810

6

1373

15381

13867

7

1374

47500

45898

8

1375

27331

12909

9

1376

59461

56907

10

1377

110401

109796

11

1378

132332

130348

12

1379

95136

71916

13

1380

67330

51133

14

1381

151727

127043

15

1382

175116

154045

16

1383

183380

148250

17

1384

188656

152691

18

1385

138178

10855

19

1386

157253

118746

20

1387

308135

227255

21 1388 230995 181972