شنبه, 15 آذر 1399
 |  Color  |  + . -
ADA
_HB_MODAL_CLOSE
_HB_MODAL_CLOSE
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
 شایعه آسیب به خط انتقال آب یزد بی اساس است
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد، در خصوص انتشار ویدئویی مبنی بر رها شدن آب انتقالی در بیابان اظهار کرد: فیلم منتشر شده مربوط به خط انتقال زاینده رود نیست.
أكثر...
 

 سیزدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای یزد برگزار گردید
سیزدهمین جلسه هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای یزد با حضور کلیه اعضا برگزار گردید.
أكثر...
 

کمیسیون
 کمیسیون مورخ 990904
کمیسیون
أكثر...
 

کمیسیون
 کمیسیون مورخ 990827
کمیسیون
أكثر...
 

کمیسیون
 کمیسیون مورخ 990820
کمیسیون
أكثر...
 

کمیسیون
 کمیسیون مورخ 990818
کمیسیون
أكثر...
 

کمیسیون
 کمیسیون مورخ 981017
کمیسیون
أكثر...
 

مصوبات مورخ 1397/10/26
 مصوبات مورخ 1397/10/26
کمیسیون
أكثر...
 

 نتیجه مصوبات کمیسیون صدور پروانه ها مورخ 95/02/25
أكثر...