|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

لیست دفاتر پیشخوان طرف قرارداد

ردیف

نام شهرستان

مسئول دفتر

کد دفتر

آدرس

شماره تماس

1

اردﮐﺎن

ﺣﺴﯿﻨﻌﻠﯽ ﻣﺤﻤﻮدﯾﺎن اردﮐﺎﻧﯽ

72391056

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺻﺪر آﺑﺎد-ﮐﻮﭼﻪ 104 ﻧﺒﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﺖ 1

32235556–32239005
09133562004

2

اردﮐﺎن

سید محمد طاهرزاده

72391035

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻧﮏ ﺻﺎدرات ﺧﺎﺗﻤﯽ-ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ 8951814156

32237424-32237434
09133508972

3

اردﮐﺎن-اﺣﻤﺪآﺑﺎد

جواد دهقانی احمدآباد

72391048

اﺣﻤﺪ آﺑﺎد-ﻣﯿﺪان ﺑﺴﯿﺞ- ﺧﯿﺎﺑﺎن وﻟﯽ ﻋﺼﺮ-ﺟﻨﺐ ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺎره 5

32274334
09137470389

4

ابرکوه

ﻃﺎﻫﺮه اﮐﺮﻣﯽ ابرقویی 

72391006

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ- اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﺮو ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ 8931619458

32826500-32828882
09131528426

5

اﺑﺮﮐﻮه

اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺣﻤﯿﺪی زاده

72391018

ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ-ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ-روﺑﺮوی ﻣﺴﺠﺪ آﻗﺎ

32829400 (ﻓﺎﮐﺲ) 09139518535-٣٢٨٢٨٩٠٠

6

ابرکوه-مهردشت

آﻗﺎی ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﺣﻖ ﺷﻨﺎس

72391005

ﺧﯿﺎﺑﺎن 9 ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ- دﻓﺘﺮ ﭘﺴﺖ

32873535-32872939
09134521712

7

اﺷﮑﺬر

ﻣﻬﺪی دﻫﻘﺎﻧﯽ اﺷﮑﺬری

72391028

اﺷﮑﺬر-اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ

32722400-32723040
09133548974-32726970

8

بافق

ﻣﺮﯾﻢ ﻓﻠﺎح

72391050

بافق- خیابان پانزده خرداد- نبش میدان چهارده معصوم – روبروی بانک ملی

32429967 – 32421919
09138593089

9

بافق

ﺳﯿﺪﻣﺤﺴﻦ آﺛﺎری ﻓﯿﺾ آﺑﺎد

72391052

ﺑﻠﻮار ﻣﻬﺪﯾﻪ ﺟﻨﺐ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺳﻔﻠﯽ

32442850-09131582173
32442860

10

ﺑﻬﺎﺑﺎد

ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﮐﻠﻤﺎﺗﯿﺎن

72391051

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺟﻨﺐ دﻓﺘﺮ زﯾﺎرﺗﯽ ﻓﺠﺮ

32471113
09133516995

11

تفت-بخ

حجت صادقی بخی

ICT14

بخ – بلوار اصلی – مرکز مخابرات 

32672860- 09131568340

12

زارچ

حسین خوشنویس

72391019

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ ﺻﺪوﻗﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻋﯽ 72 و 74

35276777-35276800

09132528860 - 09132528071

13

شاهدیه

ﺣﺴﯿﻦ ﺧﺎﺗﻤﯽ راد

72391064

ﮔﺮدﻓﺮاﻣﺮز – ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ -ﺑﻌﺪ از ﻃﺎق ﻧﺼﺮت- ﺧﯿﺎﺑﺎن 8 ﻋﺪاﻟﺖ- ﺑﻌﺪ از ﭼﻬﺎرراه دوم - ﭘﻠﺎک 37

09131548332-35211720

14

ﻣﺮوﺳﺖ

ﻋﺎﻃﻔﻪ اﻟﺴﺎدات اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﻧﺴﺐ

72391039

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم-ﺟﻨﺐ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ

32584544
09133520748

15

مهریز

داوود زارع

72391040

ﺑﻠﻮار ﻫﻔﺘﻢ ﺗﯿﺮ- ﺑﯿﻦ ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮐﻮﭼﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش

32527550
09132564566

16

میبد

ﻋﻠﯽ ﺧﻠﯿﻠﯽ ﻧﮋاد

72391041

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ-روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﭙﻪ

09132527715-32324322-32324132 -32329500

17

هرات

صدیقه کاظمی نسب

72391055

میدان معلم- خیابان شهید صدوقی

35271919-32571221

09139696945

18

یزد

ﻣﺠﯿﺪ ﺑﯿﮕﯽ ﻣﺮاﻋﯽ

72391062

ﺑﻠﻮار ﺷﻬﯿﺪ دﺷﺘﯽ-ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺟﯽ-روﺑﺮوی ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠﯽ-ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ دوازدﻫﻢ

38239112-38230610

09133542629( دهقان)  09137474116 ( بیگی)

19

یزد

ﻣﻠﯿﺤﻪ اﻣﯿﻨﯽ اﺻﻞ

72391020

ﺑﻠﻮار ﺧﺎﻣﻨﻪ ای – ﻧﺒﺶ ﮐﻮﭼﻪ 21

38202201-38202200

09133542096 (امینی)

20

یزد

محدثه کاظمی

72391001

بلوار پاکنژاد ـ کوچه بعد از پمپ بنزین ـ نبش کوچه 21

37267300-37267100

09135197240 (کاظمی)

 
* لطفاً با اصل کارت ملی به دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با شرکت آب منطقه ای مراجعه شود.

 تاریخ ثبت : 15 فروردین 1395
  آخرین به روزرسانی : 11 اردیبهشت 1400
 
 
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 26
 • بیشترین بازدید همزمان : 177
 • بازدید امروز : 3,438
 • بازدید دیروز : 4,143
 • کل بازدید : 3,297,087
 • آخرین به روزرسانی : 28 دی 1400 14:48:06
 • شناسه IP شما : 54.80.249.22

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یزد - بلوار دانشجو - مجتمع ادارات - خیابان استاندارد
 • کدپستی : 8916188139
 • تلفن : 9 - 38258020 -035
 • فاکس : 38258046 -035
 • پست الکترونیکی : info[at]yzrw.ir
 • کد خدمات دستوری(USSD Code) : 6655*31070#*
 • سامانه تلفنی پیشگام : 31077-035