|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

درخواست خدمات مرتبط

-معرفی نامه سوخت

-درخواست صدور مجوز دسته بندی آب جهت مصارف شرب ا زمنابع آب زیرزمینی

-درخواست صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه

-درخواست صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه

-درخواست صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه

-درخواست تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه

-درخواست تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت

-درخواست صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

-درخواست تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه

-درخواست صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب

-درخواست صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب

-درخواست صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی

-درخواست پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی

-درخواست پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی

-درخواست پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیلها و انهار طبیعی

-درخواست پاسخ به استعلام حد حریم دریا

-درخواست پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار

-درخواست پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آب

-فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

-درخواست ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی

-درخواست ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه

-درخواست ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (ممنوعیت دشت ها)

-درخواست ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی

-درخواست تائید صلاحیت شرکت های کنتورساز

-درخواست تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی

-درخواست تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری

-درخواست تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه

-درخواست تایید برداشت مصالح رودخانه ای

-درخواست تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه

-درخواست تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه های حفاری چاه

-درخواست تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری

-درخواست تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها

-درخواست تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت های حفاری چاه

-درخواست انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی

-درخواست تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی

-درخواست انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان

-درخواست انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح

-درخواست رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها

-درخواست صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی

-درخواست صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی

-درخواست اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی

-درخواست صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی

-درخواست ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی

-درخواست تهیه و انتشار تعرفه آب

-درخواست تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه های صنعت آب کشور

-درخواست تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب(شارژ کنتور)

-درخواست پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب

-درخواست پاسخ به استعلام تأمین منابع آب

-درخواست پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیرمتعارف

-درخواست نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی

-درخواست نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز

-درخواست نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی

-درخواست نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب

-درخواست نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب

-درخواست نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب

-درخواست تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه منابع آب

-درخواست تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی

-درخواست پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور 

-تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

-جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

-صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

 

-درخواست صدور پروانه حفر چاه جدید 

-درخواست تجدید مجوزهای حفر چاه

-درخواست صدور پروانه حفر چاه به جای چاه

-درخواست  صدور مجوز نصب منصوبات چاه

-درخواست صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه

-درخواست صدور مجوز کف شکنی چاه

-درخواست صدور پروانه حفر چاه به جای قنات

-درخواست صدور مجوز لایروبی چاه

-درخواست صدور مجوز کف کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری،پینه برداری قنات و ...

-درخواست صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری

-درخواست صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه

-درخواست صدور مجوز ادامه حفاری چاه

-درخواست صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه

-درخواست صدور مجوز اصلاح کروکی چاه

-درخواست آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه

-درخواست صدور پروانه بهره برداری از چاه

-درخواست صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه

-درخواست تائید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی

-درخواست تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ

-درخواست تایید استقرار دستگاه حفاری چاه

-درخواست تایید ترخیص دستگاه حفاری چاهصدور مجوز بهره برداری از آب چشمه

-درخواست صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی

-درخواست صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی

-درخواست صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروریصدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه

-درخواست تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه

-درخواست صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه

-درخواست تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه

-درخواست رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه

-درخواست صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه

-درخواست صدور مجوز توسعه چشمه

-درخواست صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی

-درخواست صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری ازمنابع آبی سطحی

-درخواست صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت ازآب سطحی

-درخواست صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی

-درخواست صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی

-درخواست تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی

-درخواست صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی

 

 

 تاریخ ثبت : 27 آذر 1393
  آخرین به روزرسانی : 19 اردیبهشت 1401
 
 10630
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 13
 • بیشترین بازدید همزمان : 177
 • بازدید امروز : 2,375
 • بازدید دیروز : 2,385
 • کل بازدید : 5,109,813
 • آخرین به روزرسانی : 13 خرداد 1402 14:37:51
 • شناسه IP شما : 44.192.79.149

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یزد - بلوار دانشجو - مجتمع ادارات - خیابان استاندارد
 • کدپستی : 8916188139
 • تلفن : 9 - 38258020 -035
 • فاکس : 38258046 -035
 • پست الکترونیکی : info[at]yzrw.ir
 • کد خدمات دستوری(USSD Code) : 6655*31070#*
 • سامانه تلفنی پیشگام : 31077-035