چهارشنبه, 27 شهریور 1398
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
شناسایی سرمایه گذار جهت مشارکت در طرح شیرین سازی و انتقال آب از دریای عمان به استان یزد
عنوان سال 98
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد
موزه آب یزد

 

 

<لیست پروژه های عمرانی آبرسانی در سال 1397>

نام پروژه

مبلغ هزینه شده تاکنون(میلیون ریال)

پیشرفت فیزیکی تاکنون(تجمعی)

پیشرفت فیزیکی در ابتدای سال طبق موافقتنامه

زمان پایان پروژه

آبرسانی به شهرک ها و واحد های صنعتی از مخازن آب میبد و اردکان و شحنه

60

67

323080

1400

مرمت و بازسازی تاسیسات آبی در دست بهره برداری

43

55

62208

مستمر

تامین آب شرب یزد از چاه های چرخاب

65

75

221765

1398

بازسازی تاسیسات خط انتقال اول آب به استان یزد

48

75

51000

1398