شنبه, 3 آبان 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
هر هفته الف-ب-ایران
عنوان سال 99
شرکت سهامی آب منطقه ای یزد

نظرسنجی خدمات شرکت

 

نظرسنجی خدمات شرکت

 

شماره عنوان شرح
11 ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/29

10 فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/29

9 تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/29

8 تهیه و انتشار تعرفه آب

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/29

7 پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/29

6 خدمات امور مشترکین صنعت آب

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/26

5 ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/26

4 پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/26

3 ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آب سطحی

0

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/26

2 ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/26

P002 ماده 8 آیین‌نامه اجرایی تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/07

P001 ماده (6) آیین‌نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1399/05/07

01 پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1398/01/30

BF043/01 نظرسنجی موضوع ماده 8 طرح تکریم

مشاهده نتایج

تاریخ ثبت: 1396/07/25