|  رنگ  |  + 0 -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

اطلاعات خدمات

  

عنوان خدمت کالن (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت (شناسه زیرخدمت) نحوه ارائه زیرخدمت راهنمای استفاده از زیرخدمت اطالعات تکمیلی زیرخدمت (شناسنامه زیرخدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی ( 13021446000)

صدور پروانه حفر چاه جدید غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446100

آقای مدرسی

035-31070153

تجدید مجوزهای حفر چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446102

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه حفر چاه به جای چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446103

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز نصب منصوبات چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446104

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446105

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز کف شکنی چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Organization/Details?OrganizationId=30127200

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه حفر چاه به جای قنات غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446108

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز لایروبی چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446109

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز کف کنی، لایروبی، ادامه پیشکار، بغل بری،پینه برداری قنات و ... غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446110

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز حفر گالری، چاه کمکی، برقوزنی و دوربرداری غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446111

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز تغییر میزان بهره برداری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446113

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز ادامه حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446116

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز تغییر روش حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446117

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز اصلاح کروکی چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446118

آقای مدرسی

035-31070153

آزمایش پمپاژ و تعیین آبدهی چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446119

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه بهره برداری از چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446120

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز پمپاژ ثانویه چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446121

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب زیر زمینی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031446122

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب برداشتی از چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446123

آقای مدرسی

035-31070153

تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446124

آقای مدرسی

035-31070153

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446125

آقای مدرسی

035-31070153

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446126

آقای مدرسی

035-31070153

رسیدگی به درخواست تعیین تکلیف چاه های کشاورزی فاقد پروانه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Organization/Details?OrganizationId=30127200

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه المثنی بهره برداری از چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446128

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز فعالیت شرکت حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446102

آقای مدرسی

035-31070153

صدور کارت تردد دستگاه حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446103

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه صلاحیت حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446104

آقای مدرسی

035-31070153

تجدید پروانه صلاحیت حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446105

آقای مدرسی

035-31070153

تخصیص و تحویل پلاک جدید دستگاه حفاری چاه در صورت مفقودی و سرقت غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Organization/Details?OrganizationId=30127200

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446108

آقای مدرسی

035-31070153

تجدید پروانه صلاحیت نظارت بر حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446109

آقای مدرسی

035-31070153

تعیین میزان حجم مجاز برداشت آب (شارژ کنتور) غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446136

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز توسعه چشمه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021446137

آقای مدرسی

035-31070153

ارایه خدمات مرتبط با بهره برداری از منابع آبی سطحی  

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای صنعتی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011447100

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز تغییر نوع مصرف / تغییر کاربری بهره برداری ازمنابع آبی سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447101

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز اصلاح قدرت موتور و تغییر منصوبات برداشت ازآب سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447102

آقای مدرسی

035-31070153

صدور اصلاحیه پروانه بهره برداری از آب سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447103

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز جابجایی محل تخصیص منبع آب سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447104

آقای مدرسی

035-31070153

تمدید اعتبار پروانه بهره برداری از آبهای سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447105

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه المثنی بهره برداری از آبهای سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447106

آقای مدرسی

035-31070153

صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت
در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات تامین آب
غیرحضوری  

خانم انتظاری

035-31070317

صدور گواهینامه صلاحیت برای شرکت های متقاضی فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات انتقال و توزیع آب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011447108

خانم انتظاری

035-31070317

صدور مجوز بسته بندی آب جهت مصارف شرب از منابع آب سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=15031447109

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز بهره برداری از آب چشمه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447110

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه بهره برداری از آبهای سطحی واحدهای کشاورزی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447117

آقای مدرسی

035-31070153

صدور مجوز تغییر و اصلاح نام دارندگان پروانه بهره برداری از آب سطحی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447118

آقای مدرسی

035-31070153

صدور پروانه بهره برداری از آب های سطحی واحدهای آبزی پروری غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021447120

آقای مدرسی

035-31070153

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور  

پاسخ به استعلام صلاحیت دریافت فرآورده های نفتی ذینفعان صنعت آب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021448100

آقای مدرسی

035-31070153

پاسخ به استعلام تعیین حریم کمی و کیفی منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091448101

آقای مدرسی

035-31070153

پاسخ به استعلام اعتبار و مندرجات پروانه بهره برداری از منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021448102

آقای مدرسی

035-31070153

پاسخ به استعلام تامین منابع آب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091448103

آقای مدرسی

035-31070153

------

آقای معاشری

035-31070263

پاسخ به استعلام تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها و انهار طبیعی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091448104

آقای مدرسی

035-31070153

پاسخ به استعلام حد حریم دریا غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091448105

آقای مدرسی

035-31070153

پاسخ به استعلامات حوزه صنعت آب کشور به دستگاه های قضایی، نهادهای نظارتی، اجرائی و قانونگذار غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091448106

خانم جبین زاده

035-31070181

پاسخ به استعلام وضعیت مشترکین صنعت آّب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13021448107

آقای مدرسی

035-31070153

پاسخ به استعلام تأمین آب متقاضیان شهری، صنعتی و کشاورزی از طریق پساب های شهری و آب های غیر متعارف غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091448108

آقای مدرسی

035-31070153

-------

آقای معاشری

035-31070263

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور  

نظارت بر عملکرد مشاوران گروه های گشت و بازرسی منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011449100

آقای مدرسی

035-31070153

نظارت بر عملکرد پیمانکاران انسداد چاه های غیرمجاز غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011449101

آقای مدرسی

035-31070153

نظارت و ارزیابی پیمانکاران بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه های برق آبی غیرحضوری  

آقای مدرسی

035-31070153

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران تاسیسات تامین آب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011449103

خانم انتظاری

035-31070317

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران توزیع و انتقال آب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011449104

خانم انتظاری

035-31070317

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران طرح های عمرانی صنعت آب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13011449105

خانم انتظاری

035-31070317

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=18081450000

خانم کولیوند

035-31070314

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور 

ارائه آمار و اطلاعات حفر و اجازه برداشت از منابع آب زیرزمینی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091451100

آقای مدرسی

035-31070153

ارائه اطلاعات شرکت های حفاری چاه آب غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091451101

آقای مدرسی

035-31070153

ارائه اطلاعات وضعیت توسعه بهره برداری از منابع آب زیرزمینی (ممنوعیت دشت ها) غیرحضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091451102

خانم اخوان کرباسی

035-31070282

تولید و ارائه آمار و اطلاعات پایه ی منابع آب غیرحضوری  

خانم اخوان کرباسی

035-31070282

ارائه آمار و اطلاعات نیروگاه های برق آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13091451104

آقای مدرسی

035-31070153

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور 

تایید صلاحیت شرکت های کنتورساز غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012124100

آقای مدرسی

035-31070153

تایید صلاحیت و تعیین میزان دریافت فرآورده های نفتی بهره برداران منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012124101

آقای مدرسی

035-31070153

تایید صلاحیت و تعیین میزان برق مصرفی مجاز جهت بهره برداری از منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012124102

آقای مدرسی

035-31070153

تایید حریم کمی و کیفی منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092124103

آقای مدرسی

035-31070153

تایید ادامه بهره برداری از چاه های موضوع ماده 5 ق.ت.ع.آ غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022124104

آقای مدرسی

035-31070153

تایید ارتقای رتبه مهندسان ناظر حفاری غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012124105

آقای مدرسی

035-31070153

تایید انجام خرید و فروش (انتقال مالکیت) دستگاه حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012124106

آقای مدرسی

035-31070153

تایید برداشت مصالح رودخانه ای غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012124107

آقای مدرسی

035-31070153

تایید جایگزینی دستگاه حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022124108

آقای مدرسی

035-31070153

تایید انجام تعمیرات و تغییرات در دستگاه های حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022124109

آقای مدرسی

035-31070153

تایید انجام نوسازی دستگاه حفاری چاه و انجام آزمایش باربری غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022124110

آقای مدرسی

035-31070153

تایید استقرار دستگاه حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022124111

آقای مدرسی

035-31070153

تایید ترخیص دستگاه حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022124112

آقای مدرسی

035-31070153

تایید احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ها غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022124113

آقای مدرسی

035-31070153

تایید صلاحیت مدیران عامل و مسئولان فنی شرکت های حفاری چاه غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012124114

آقای مدرسی

035-31070153

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

انعقاد قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022125100

آقای مدرسی

035-31070153

تمدید قرارداد اجاره بستر جهت بهره برداری(کشت موقت) از اراضی بستر رودخانه ها و مجاری آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022125101

آقای مدرسی

035-31070153

انعقاد قرارداد اجاره بستر رودخانه ها برای احداث مزارع پرورش و تکثیر آبزیان غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022125102

آقای مدرسی

035-31070153

انعقاد قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر رودخانه برای بهره برداران مصالح غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13012125103

آقای مدرسی

035-31070153

رسیدگی به اعتراضات در کمیسیون ماده 3 آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ها غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092125104

آقای مدرسی

035-31070153

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

صدور قبض آب بهای بهره برداران منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022126100

آقای ملک زاده

035-31070163

صدور قبض تسویه حساب بهره برداران منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022126101

آقای ملک زاده

035-31070163

اصلاح صورتحساب بهره برداران منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022126102

آقای ملک زاده

035-31070163

صدور قبض المثنی بهره برداران منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022126103

آقای ملک زاده

035-31070163

ارائه سوابق پرداخت بهره برداران منابع آبی غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022126104

آقای ملک زاده

035-31070163

پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور  پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور  غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092127000

خانم دانشمندی

035-31070320

تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور  غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092128000

خانم جبین زاده

035-31070181

 تهیه و انتشار تعرفه آب
( 13022129000)
 تهیه و انتشار تعرفه آب
( 13022129000)
غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13022129000

آقای معاشری

035-31070263

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور( 13092130000) تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه نامه های صنعت آب کشور( 13092130000) غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092130000

آقای سجادی

035-31070310

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور
( 13092131000)
جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور
( 13092131000)
غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=13092131000

آقای سجادی

035-31070310

-------

آقای معاشری

035-31070263

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی(17062132000) صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی(17062132000) غیرحضوری https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=17062132000

آقای سجادی

035-31070310

-------

آقای معاشری

035-31070263

 تاریخ ثبت : 22 فروردین 1401
  آخرین به روزرسانی : 21 اردیبهشت 1401
 کارشناس تحلیلگر سیستمها
 2466
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 12
 • بیشترین بازدید همزمان : 177
 • بازدید امروز : 698
 • بازدید دیروز : 4,923
 • کل بازدید : 4,899,543
 • آخرین به روزرسانی : 9 فروردین 1402 14:36:43
 • شناسه IP شما : 3.236.209.138

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : یزد - بلوار دانشجو - مجتمع ادارات - خیابان استاندارد
 • کدپستی : 8916188139
 • تلفن : 9 - 38258020 -035
 • فاکس : 38258046 -035
 • پست الکترونیکی : info[at]yzrw.ir
 • کد خدمات دستوری(USSD Code) : 6655*31070#*
 • سامانه تلفنی پیشگام : 31077-035